XBOX 360

Sony PSP

Zajímavosti

Nákupní řád
Provozovatel internetového obchodu:
Ing. Vladimír Dočekal
Na příkopech 650
Hrádek nad Nisou
463 34

IČ: 15168361
DIČ: CZ501230102

Dodavatel (prodejce):
Surtep, s.r.o.
Švermova 1368
Beroun
266 01

IČ: 25785923
DIČ: CZ25785923

Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70095

Společnost SURTEP, s.r.o. zajišťuje také zásilkovou službu pro internetový obchod Playstation 123.

1. Nabídka zboží na internetovém obchodě Playstation 123 je katalogem námi nabízeného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná a odeslaná objednávka zákazníka (kupujícího).
Provozovatel internetového obchodu Playstation 123 vystupuje ve vztahu k prodejci a zákazníkovi jako zprostředkovatel a nabízením zboží prodejce vyvíjí činnost směřující k tomu, aby na základě učiněné objednávky zákazníka internetového obchodu Playstation 123 došlo k uzavření kupní smlouvy s prodejcem, společností SURTEP, s.r.o. Akceptací učiněné objednávky vstupuje zákazník do právního vztahu s touto společností.

2. Podáním objednávky potvrzujete souhlas s tímto nákupním řádem a zároveň s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaných výrobků. Provozovatel internetového obchodu je vázán obchodními podmínkami dodavatele a proto v případě, rozporu mezi zněním obchodních podmínek zveřejněných na stránkách provozovatele a dodavatele je rozhodující znění zveřejněné dodavatelem (www.surtep.cz). Provozovatel internetového obchodu Playstation 123 se zavazuje uvádět na svých stránkách souladné a aktualizované znění.

3. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

4. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

5. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.


Postup při nákupu:

1 . Vyberte si v našem e-shopu produkt o který se zajímáte a pro jeho zakoupení klikněte na ikonku s nákupním košíkem.

2. Aktuální stav Vašeho nákupu můžete sledovat v pravém horním rohu stránky. Pokud chcete zobrazit detailní rozpis zboží v košíku, či nakupování ukončit a přejít k objednávce, pak klikněte na bílé tlačítko "zobraz košík / OBJEDNAT"

3. Zboží můžete z košíku kdykoliv vyjmout tak, že k němu do pole objednaných kusů napíšete 0. Zároveň máte možnost zvýšit či snížit počet kusů zadáním jiného čísla. Nezapomeňte tuto akci potvrdit kliknutím na "Uložit změny".

4. Pokud máte nakoupeno, vyplňte své kontaktní údaje, či se přihlašte, pokud jste registrovaný uživatel. Dále zvolte druh dopravy a pokračujte kliknutím na tlačítko "Další krok".

5.  Pokud údaje Vaší objednávky zobrazené v přehledu souhlasí, dokončete prosím objednávku kliknutím na  "Dokončit objednávku".

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Děkujeme Vám za čas strávený čtením našeho nákupního řádu a přejeme Vám příjemné zážitky při hraní :)

Reklamační řád
Úvodní ustanovení
1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SURTEP, s.r.o., Jan Petrus H+P , se sídlem Beroun, Švermova 1368,266 01, IČ 25785923, DIČ CZ25785923.

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Poznámka:
Od 7.2008 již není doklad o koupi vkládán do balíku, ale zasíláme ho na e-mail zadaný v objednávce, přip. je Vám k dispozici na webu po prihlášení do uživatelské sekce.

V případě jakékoliv potřeby jsme schopni doklad o koupi dohledat v našem systému. Pro potřeby komunikace s námi tak stačí když nám sdělíte č. objednávky, Vaše jméno a adresu a stručný popis Vašeho problému.

B. Převzetí zboží
1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

D. Vyřízení reklamace
1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.

2. Reklamaci lze také uplatnit v provozovně prodávajícího na adrese Beroun, Švermova 1368,266 01. Uplatněním reklamace přímo v autorizovaném servisu zákazník značně urychlí vyřízení reklamace.

3. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu.

6. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

7. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

8. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

E. Rozsah záruky
1. Záruka zaniká v následujících případech:

- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

2. Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- na spotřební materiál (tonery, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně atd.),

3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

F. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:

- zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu Jan Petrus, Beroun, Švermova 1368,266 01 a to tak, že zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.

3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 45 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.

4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

G. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2005. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V případě dotazů volejte 777733835. Sepsáno společností SURTEP,s.r.o., email: reklamace@surtep.cz

Dodatek:

1.Pokud k reklamovanému zboží nebude přiložen doklad o zakoupení bude Vám reklamované zboží zasláno zpět na dobírku za cenu poštovného tj. 99kč.

2.V případě že Vaše reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná, zboží Vám bude zasláno zpět za cenu poštovného a nákladů s tím spojených v hodinové sazbě 500kč